AVIM cho Firefox

So sánh tính năng

Phần mềm bộ gõ phải chính xác về các tiểu tiết mới sử dụng được. Bảng này minh họa các khác biệt giữa AVIM và các phần mở rộng bộ gõ cạnh tranh:

Tùy chọn:  

Phần mở rộng Mozilla Tiện ích mở rộng Chromium
AVIM cho Firefox 5.8.1 Bộ Gõ Tiếng Việt 3.2 Mudim 0.9.1 Đánh tiếng Việt 2.0.1.1 CHIM 1.0 VinaMoziE 2.7 Vietnamese Portable 1.0 My AVIM 20061001 Instcode CHIM 1.0 AVIM cho Chrome 0.8.3 Công cụ nhập liệu của Google 5.8.0.2 ChromiNom 1.0.4 VietInput 1.0.2
Phát hành cuối cùng
Kích cỡ gói tải xuống 71,6 kB 23,0 kB 26,5 kB 27,4 kB 9,7 kB 20,7 kB 11,6 kB 18,4 kB 10,6 kB 21,0 kB 9,03 MB 98,9 kB 14,5 kB
Kích cỡ sau khi cài 102,6 kB 23,0 kB 26,5 kB 27,4 kB 10,2 kB 62,0 kB 32,7 kB 33,2 kB 11,2 kB 33,6 kB 1,9 MB 695,0 kB 28,6 kB
Diện tích trên màn hình 0–1.700 px 256 px 1.150 px 256 px 4.246 px 6.924 px ? 6.120 px 3.153,6 px 729 px 729–1.457 px 729 px px
Ngôn ngữ của giao diện Anh, BĐN, Đức, TBN, Việt Việt Anh Anh Anh Anh+Việt Anh Anh Việt Anh, Việt 52 Anh Anh
Giá Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Giấy phép MIT Sở hữu độc quyền GPL 3 MPL 2 GPL 2 GPL (Dễ dãi) (Dễ dãi) GPL 2 GPL 3 Sở hữu độc quyền Sở hữu độc quyền CPOL 1.02
Hệ thống nhập liệu Theo AVIM AVIM 20080728 Theo CHIM Riêng CHIM 0.9.2 Viettyping 10.0 AVIM 20061001 AVIM 20061001 CHIM 0.9.2 AVIM 20080728 Bàn phím Ảo của Google Theo VietUni VietUni 1.7
Kiến trúc Nhạy ngữ cảnh Nhạy ngữ cảnh Bộ đệm đầu vào Bộ đệm đầu vào Bộ đệm đầu vào Nhạy ngữ cảnh Nhạy ngữ cảnh Nhạy ngữ cảnh Bộ đệm đầu vào Nhạy ngữ cảnh Bộ đệm đầu vào Nhạy ngữ cảnh Nhạy ngữ cảnh
Thống kê
Điểm đánh giá trung bình 4,7/5 Không có 4,8/5 4/5 Không có Không có Không có Không có Không có 4,09/5 4/5 3½/5 Không có
Số nguời dùng tích cực 1.110 Không được ghi danh 11 35 Không được ghi danh Không được ghi danh Không được ghi danh Không được ghi danh Không được ghi danh 8.657 991.939 49 Không được ghi danh
Mozilla Firefox 2.0–56.0 57.0+ 1.0–56.0 26.0–56.0 1.0–2.0 Không 1.5–2.0.0.x 1.5–2.0.0.x 2.0–3.0 Không Không Không Không
Mozilla Thunderbird 2.0–61.0 Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Mozilla Sunbird 0.4–5.0 Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Firefox Di động (Fennec) 0.7–4.0b3 Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Mozilla Labs Prism 0.9–1.0.x Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
SeaMonkey 1.1–2.57 Không Không Không Không 1.x Không Không Không Không Không Không Không
Mozilla Suite Không Không Không Không Không 1.x Không Không Không Không Không Không Không
Pale Moon Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Basilisk Không Không Không Không Không Không Không Không Không
TenFourFox Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Waterfox Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Nightingale Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Netscape 9.x Không 8.0–9.x Không 8.x 6.0–7.x 8.0–9.x 8.0–9.x 9.x Không Không Không Không
Netscape Messenger (Netscape Mail & Newsgroups) 9.x Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Postbox 1–2.x Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Eudora OSE (Penelope) 8.0–1.0.x Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Komodo IDE, Komodo Edit 4.0–11.x Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Instantbird 0.1.2–1.6 Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Wyzo 3.x Không 0.1–3.x Không 0.1–0.5 Không 0.1–0.5.x 0.1–0.5.x 0.5–3.0 Không Không Không Không
Celtx 2.x Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
BlueGriffon 0.1–3.x Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Google Chrome Không Không Không Không Không Không Không Không Không 18+ 31+ 18+ 4+
Cốc Cốc Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Opera Không Không Không Không Không Không Không Không Không 15+ Không Không Không
Torch Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Vivaldi Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Các kiểu gõ và bố trí bàn phím
Kiểu gõ Telex Không Trừ trong Mac OS X
Kiểu gõ VNI Không Không Không Không
Kiểu gõ VIQR (kiểu +) Không Không Không Trừ trong Mac OS X Không Không
Kiểu gõ VIQR (kiểu *) Không Không Không Không Không Trừ trong Mac OS X Không Không Không
Bố trí TCVN 6064 Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Các hỗn hợp Telex + VNI + VIQR+ + VIQR* Không Telex + VNI Không Không Telex + VNI + VIQR+ + VIQR* Telex + VNI Không Không Telex + VNI Không Không Không
Chế độ tự động nhận diện Không Không Không có giao diện Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Chế độ tự động bỏ dấu Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Chế độ viết tay Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Đầu ra
Quốc ngữ Phải bấm Esc
ChữViệt Năm 2020 Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Chữ Hán/Nôm Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Các tính năng kiểu gõ
Thiết lập kiểu gõ hỗn hợp Không Không Không có hỗn hợp Không có hỗn hợp Không Không Không có hỗn hợp Không có hỗn hợp Không Không có hỗn hợp Không có hỗn hợp Không có hỗn hợp
Ẩn phím chết Chỉ các hộp đa dòng
Chuyển dấu về đầu (Viet^.) Việt Việt Việt Chỉ có dấu thanh Việt Việt Việt Việt Chỉ có dấu thanh Viet^̣ (chỉ có dấu thanh trong Telex)
Sao dấu về đầu (truong+`) trường trường trường Không truong+` trường trường trường Không truong+̀
Chuyển dấu về cuối (to'an) toán toán toán Không tóan toán toán toán Không Không tóan Không Không
Sao dấu về cuối (tru+ong) trưong trưong trương Không trưong trưong trưong trưong Không Không trưong Không Không
Bỏ dấu trên từ đã có Thỉnh thoảng Phải nhập lại từ Phải nhập lại từ Phải nhập lại từ
Ghi đè dấu (ma'`?~.) mạ mạ mạ mạ mạ mạ mạ́̉̃
Xóa dấu (cho+?-- hoặc chowrzz) cho cho Chỉ Telex, VNI chởzz Chỉ Telex, VNI chơ- cho cho cho Chỉ dấu thanh trong Telex chơz chơz
Xóa dấu Shift Backsp Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Thoát phím chết trong VIQR (Ddu'ng\.) Đúng. Đúng. Đúng\. Không hỗ trợ VIQR Đúng\. Đúng. Đúng. Không hỗ trợ VIQR Không hỗ trợ VIQR Đúng. Đúng. Không hỗ trợ VIQR Không hỗ trợ VIQR
Thoát phím chết đúp (Sai..) Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Saị̣
Bỏ qua từ riêng Không Không Shift Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Ngắt âm tiết trong từ mượn ShiftDấu cách Không Ctrl Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Tô sáng âm tiết khi ngắt âm tiết Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Bỏ qua hộp văn bản Không Chỉ Thanh Địa chỉ Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Dấu kết hợp cho từ viết tắt Ng̃ Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Ký hiệu đồng (₫) Sau con số Không Không Không Không Không Không Không Không Không Chỉ có TCVN 6064 Không Không
Tiếng Việt bên cạnh chữ CJK Không Không Không Không Không Không Không
Phản ứng thuộc tính ime-mode của CSS Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Thay thế Ðð bằng Đđ Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Những điều khó chịu
Cho ra các ký tự dựng sẵn Không
Xung đột với Ctrl Backspace Không Không Gẫy Không Gẫy Gẫy Không Không Gẫy Không Không Không Không
Cho phép chọn toàn bộ và xóa Không Không
Cuộn hộp văn bản tới con nháy Không
Cuộn hộp một dòng về đầu khi bỏ dấu Không Không Không Không Không Không Không bao giờ cuộn Không Không
Cuộn hộp đa dòng về trên khi bỏ dấu Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không bao giờ cuộn Không Không
Tương thích với tác vụ hoàn tác/làm lại Không cho phép hoàn tác Không cho phép hoàn tác Mất dấu khi làm lại Không Không Không
Toàn bộ văn bản được lựa chọn khi hoàn tác Không Không thể hoàn tác Không Hoàn tác chí chóe Không thể hoàn tác Không thể hoàn tác
Con nháy nhảy tới cuối cùng khi làm lại Không Không thể làm lại Không Làm lại chí chóe Không thể làm lại Không thể làm lại
Mất dấu khi làm lại văn bản có định dạng Không Không hỗ trợ văn bản có định dạng Không hỗ trợ văn bản có định dạng Không hỗ trợ văn bản có định dạng Không hỗ trợ văn bản có định dạng Không
Gây lỗi JavaScript Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Phải hoàn tác/làm lại nhiều lần sau khi đặt một dấu Không Không cho phép hoàn tác Không Không cho phép hoàn tác Không Không Không Không Không cho phép hoàn tác Không cho phép hoàn tác Không cho phép hoàn tác
Nhận ra các phần mở rộng không tương thích Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Phải khởi động lại chương trình để cài đặt Không Không Không Không Không
Hình rõ trên các màn hình có độ phân giải cao Không Ứng dụng không hỗ trợ ĐPGC Ứng dụng không hỗ trợ ĐPGC Ứng dụng không hỗ trợ ĐPGC Ứng dụng không hỗ trợ ĐPGC Ứng dụng không hỗ trợ ĐPGC Không Không Không Không
Các tính năng chính tả
Bắt buộc các quy tắc chính tả Không Không Không Không Không
Bỏ dấu kiểu cũ Không bắt buộc chính tả Không bắt buộc chính tả Không bắt buộc chính tả Không bắt buộc chính tả Không bắt buộc chính tả
Bỏ dấu kiểu mới Không Không
Ngoại lệ cho kiểu chính tả diễn đàn dz, f Không Không Không Không Không Không Không
Các tính năng giao diện
Trình đơn Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Trình đơn trên thanh công cụ Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Nút trên thanh công cụ Không Không Không Không Không Không Không
Cửa sổ tùy chỉnh Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Các phím tắt (số ngón tay) Có (1) Không Gẫy trong Mac OS X Có (3) Gẫy trong Mac OS X Chỉ trong hộp văn bản Gẫy trong Mac OS X Gẫy trong Mac OS X Gẫy trong Mac OS X Có (1) Có (2) Có (4) Có (4)
Áp dụng các tùy chỉnh ở khắp chương trình Không có tùy chỉnh Không Không Không Không Không Không Không Không
Ghi nhớ các tùy chỉnh sau khi khởi động lại Không Không Không Không Không
Có thể ẩn giao diện Không Không Không Không Không Không Chỉ bàn phím ảo Không Không có giao diện
Skin cho nút trên thanh công cụ Không Không Simple, Solid, Light Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Tương thích với hộp văn bản gợi ý Không Không cập nhật khi đặt dấu Không cập nhật khi đặt dấu Không Phím chết hiện ra Không Không Không Không Không Không
Các cửa sổ trình duyệt Trừ thanh công cụ Trừ thanh công cụ Trừ hộp tìm kiếm Không hỗ trợ Firefox Không hỗ trợ Firefox Không hỗ trợ Firefox Không hỗ trợ Firefox Không hỗ trợ Firefox
Các cửa sổ Điện phân (e10s) Không Không Không Không Không Không
Các hộp thoại JavaScript (prompt()) Không Không Không Không Không Không Không
Các hộp thoại xác thực HTTP Không Không Không Không Không Không Không
Trang thẻ mới Không Không Không Không Không Không Không
Thư viện Không Không Không Không Không Không Không
Panel Thêm Trang đánh dấu Không Không Không Không Không Không Không
Hộp thoại Đánh dấu Tất cả Các thẻ Không Không Không Không Không Không Không
Hộp thoại Thuộc tính Đánh dấu Không Không Không Không Không Không Không
Trình quản lý Tiện ích Không Không Không Không Không Không Không
Bảng kiểm soát Lỗi Không Không Không Không Không Không Không
Tùy chỉnh Không Không Không Không Không Không Không
Công cụ nhà phát triển Không Không Không Không Không Không Không
Tương tác Tạo Hồ Sơ Không Không Không Không Không Không Không Không
Các cửa sổ Navigator Không hỗ trợ SeaMonkey Không hỗ trợ SeaMonkey Không hỗ trợ SeaMonkey Không hỗ trợ SeaMonkey Trừ Thanh Lề Không hỗ trợ SeaMonkey Không hỗ trợ SeaMonkey Không hỗ trợ SeaMonkey Không hỗ trợ SeaMonkey Không hỗ trợ SeaMonkey Không hỗ trợ SeaMonkey Không hỗ trợ SeaMonkey
Các hộp thoại JavaScript (prompt()) Không
Các hộp thoại xác thực HTTP Không
Hộp thoại Mở Địa Chỉ Web (Navigator) Không
Hộp thoại Tìm kiếm trong Trang Này
Cửa sổ Quản lý Trang đánh dấu Không
Hộp thoại Xếp Trang đánh dấu (Navigator) Không
Hộp thoại Thuộc tính Đánh dấu (Navigator) Không
Cửa sổ Quản lý Hình ảnh Không
Cửa sổ Quản lý Cửa sổ Popup Không
Hộp thoại Quản lý Biểu mẫu (Chỉnh sửa) Không
Các cửa sổ Messenger
Các cửa sổ Viết thư (Messenger) Trừ Thanh Lề
Các cửa sổ Composer Trừ Thanh Lề
Cửa sổ Sổ Địa Chỉ
Hộp thoại Danh thiếp Mới
Hộp thoại Danh sách Thư Không
Bảng kiểm soát Lỗi Không
Cửa sổ Tùy chỉnh Không
Tương tác Tạo Hồ Sơ Không
Cửa sổ Trợ giúp Không
Hộp thoại Báo cáo Trang web Hỏng Không
Các cửa sổ trình duyệt (trừ thanh điạ chỉ và thanh tìm kiếm) Không hỗ trợ Chrome Không hỗ trợ Chrome Không hỗ trợ Chrome Không hỗ trợ Chrome Không hỗ trợ Chrome Không hỗ trợ Chrome Không hỗ trợ Chrome Không hỗ trợ Chrome Không hỗ trợ Chrome Trừ tập tin trên máy Trừ tập tin trên máy Trừ các trang an toàn Trừ các trang an toàn
Các hộp thoại JavaScript (prompt()) Không Không Không Không
Các hộp thoại xác thực HTTP Không Không Không Không
Panel Đánh dấu trang Không Không Không Không
Hộp thoại Đánh dấu trang Tất cả các Tab Không Không Không Không
Hộp thoại Thuộc tính Dấu trang Không Không Không Không
Công cụ dành cho Nhà phát triển Không Không Không Không
ChatZilla Không Không Không Không Không Không Không Không có sẵn Không có sẵn Không có sẵn Không có sẵn
ColorZilla Không Không Không Không Không Không Không Không
Console² Không Không Không Không Không Không Không Không
Deepest Sender Không Không Không Không Không Không Không Không
Trình Kiểm tra DOM Không Không Không Không Không Không Không Không
Facebook Toolbar Không Không Không có sẵn
Firebug Không Không Không Không Không Không Không
googlebar Không Không Không Không Không Không Không Không có sẵn Không có sẵn Không có sẵn Không có sẵn
iMacros Không Chỉ thanh lề Không Chỉ thanh lề Chỉ thanh lề Chỉ thanh lề Chỉ thanh lề Không Không Không Không
IME và DiMENSiON Không Không Không Không Không Không Không Không có sẵn Không có sẵn Không có sẵn Không có sẵn
Mozilla XForms Không Không Không Không Không có sẵn Không Không Không
Nightly Tester Tools Không Không Không Không Không Không Không Không
Pencil Không Không Không Không Không có sẵn Không Không Không
Prism cho Firefox Không Không Không Không Không Không Không
pyshell cho PyXPCOMExt Không Không Không Không Không Không Không
Quick Locale Switcher Không Không Không Không Không Không Không Không
ReminderFox Không Không Không Không Không Không Không Không
Sage-Too Không Không Không Không Không có sẵn Không Không Không
ScrapBook Không Không
ScribeFire Không Trừ cửa sổ riêng Không Trừ cửa sổ riêng Trừ cửa sổ riêng Trừ cửa sổ riêng Trừ cửa sổ riêng Trừ cửa sổ riêng
SQLite Manager Không Không Không Không Không Không Không Không
StumbleUpon Không Không Không Không Không Không Không Không
Thanh công cụ của Google Không Không Không Không Không có sẵn Không Không Không Không có sẵn Không có sẵn Không có sẵn Không có sẵn
Trình sửa lỗi JavaScript (Venkman) Không Không Không Không Không Không Không Không
Từ điển tiếng Việt
vnDict Không Không Không có sẵn
WebChunks Không Không Không Không Không Không Không
Web Developer Không Không Không Không Không Không Không
wmlbrowser Không Không Không Không Không Không Không Không Không có sẵn Không có sẵn Không có sẵn Không có sẵn
Yahoo! Thanh Công cụ Không Không Không có sẵn
yoono Không Không
Zotero Không Không Không Không Không Không Không Không
Các ứng dụng Web
Etherpad Không Không Không Không Không Không Không Không
Facebook Không Không Chỉ chế độ tự động đặt dấu Không Không
Facebook Messenger Không Không Không Chỉ chế độ tự động đặt dấu Không Không
Gmail Không Không Không Không Không
Google Drive (Docs, Sheets, Slides) Không Chỉ bảng tính Không Không Không Không Không Không Chỉ bảng tính Không Không
Haiku Deck Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
iCloud (Pages, Numbers, Keynote) Không Không Không Không Không Không Không Không Không Sự cố Không Không
Office Online / OneDrive (Word, Excel, PowerPoint, OneNote) Không Không Không Không Không Lung tung Không Không Không
Overleaf Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Prezi Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Slides Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
WebODF Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Wikipedia (Trình soạn thảo trực quan) Không Đôi khi có lỗi Không Không Không Không Không Không Làm méo mó Không Không
Zoho Docs (Writer, Sheet, Show) Không Chỉ bảng tính Không Không Không Không Không Không Chỉ bảng tính Chỉ bảng tính Không Không
Các điều khiển văn bản thuần
Các trường văn bản HTML một dòng (<input type="text">)
Các trường mật khẩu HTML (<input type="password">) Tùy chọn Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Các trường tìm kiếm HTML5 (<input type="search">) Không Không có sẵn Không có sẵn Không có sẵn Không có sẵn Không có sẵn Không
Các trường URL HTML5 (<input type="url">) Tùy chọn Không Không Không Không Không
Các trường thư điện tử HTML5 (<input type="email">) Tùy chọn Không Không Không Không
Các vùng văn bản HTML đa dòng (<textarea>)
Các trường tìm kiếm chỉ mục HTML (<isindex>) Không Không Không Không Không Chrome không hỗ trợ Chrome không hỗ trợ Chrome không hỗ trợ Chrome không hỗ trợ
Các điều khiển văn bản trong khung (<frame>) Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không gõ được Không Không
Các điều khiển văn bản trong khung nội dòng (<iframe>) Không Không
Các điều khiển văn bản trong đối tượng nhúng (<object>) Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Midas (designMode) Không Không Không Không Không Không Không
contentEditable Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Các phần bổ trợ
Adobe Flash Player Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Adobe Reader Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Java Embedding Plugin Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Microsoft Silverlight Trừ mã quản lý Không Không Không Không Không Không Không Không Không thể đánh chữ Không thể đánh chữ Không thể đánh chữ Không thể đánh chữ
SciMoz (Scintilla) Không Không Không Không Không Không Không Không Không có sẵn Không có sẵn Không có sẵn Không có sẵn
Các hộp tô màu cú pháp của mã nguồn
Ace Không Không Không Không Không Không Không Không Không Chỉ chế độ tự động đặt dấu Không Không
CodeMirror Không Không hỗ trợ văn bản có định dạng Ứng dụng không được hỗ trợ Không hỗ trợ văn bản có định dạng Không hỗ trợ văn bản có định dạng Không hỗ trợ văn bản có định dạng
Orion Dấu phụ biến mất Không Không Không Không Không Không Dấu phụ biến mất
wikEd Không
Ymacs Không Không Không Không Không Không Không
Aloha Editor Không hỗ trợ văn bản có định dạng Không Không Không hỗ trợ văn bản có định dạng Ứng dụng không được hỗ trợ Không Không Không hỗ trợ văn bản có định dạng Không hỗ trợ văn bản có định dạng Không hỗ trợ văn bản có định dạng
BlueShoes Wysiwyg Editor
Cross-Browser Rich Text Editor
Cute Editor
dijit/Editor (Dojo) Không Không Không Không Không
FCKeditor, CKeditor
goog.editor (Google Closure)
Mercury Editor Không Không Không Không Không
MooEditable
Movable Type
Mozile Chỉ 0.8 Không Không Không Không Không hỗ trợ Chrome Không hỗ trợ Chrome
NicEdit Không Không Không Không
openWYSIWYG Không Không Không hỗ trợ Chrome Không hỗ trợ Chrome
Raptor Editor Không Không Không Không
RTWedit Không hỗ trợ Chrome Không hỗ trợ Chrome
SPAW Editor
TinyMCE
Web Wiz Rich Text Editor
Whizzywig
widgEditor
WYMeditor
Xinha Không
YUI Rich Text Editor
Tính tương thích với các bộ gõ ở trong trang Web
AVIM (trước đây là HIM) Không Không Không Không Không
CHIM Tùy chọn
Công cụ nhập liệu của Google Không Không Không Không Không Không Không Không Bị ghi đè Bị ghi đè
jquery.ime
Mudim
MViet Không Không Không Không Không
VietIMEW Tùy chọn Không Không Không
VietTyping Không Không Không
VietUni Không Không Không Không
Vinova Tùy chọn Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Nâng cấp tự động Không Không Không Không Không
Biểu tượng của phần mở rộng Không Chỉ khi kích hoạt Chỉ khi kích hoạt Không Không Không Chỉ khi kích hoạt Không
Các tùy chỉnh trong about:config Không Không Không Không Không có sẵn Không có sẵn Không có sẵn Không có sẵn

Chú giải: Hỗ trợ • Không hoàn toàn hoặc có lỗi • Không hỗ trợ